Tensip Zaptı Ne Demek 2024-2025 Güncel Bilimsel Bilgiler – Sözlük Anlamı Ne?

Eğilim Zaptı Nedir?
Dava zaptı, adli makamlarda devam eden bir davada, tarafların talebi üzerine veya kendiliğinden, hakim veya mahkeme heyetinin davayı belirli bir süre için geri bırakma kararını içeren bir belgedir. Dava zaptı davanın ertelenmesine ilişkin bir ön karardır. Dava muhtırasının temel amacı, davanın taraflarına davanın sonuçlandırılması için gerekli hazırlıkları yapmaları için süre vermektir. Bu süre zarfında taraflar davaya ilişkin delil toplayabilir, tanık hazırlayabilir ve hukuki danışmanlık alabilirler. Davranış zaptı hem hukuk mahkemelerinde hem de idari yargıda uygulanabilir. Hukuk mahkemelerinde genellikle dava konusu alacağın davacı tarafından tahsilini zorlaştıracak veya imkansız hale getirecek bir durumun ortaya çıkması halinde dava dilekçesine başvurulur. Örneğin, bir borç davasında davacının, borçlunun mallarını kaçırdığını veya sattığını iddia etmesi halinde hakim, davanın bir süreliğine ertelenmesine karar verebilir. Bu sayede davacı, borçlunun mal varlığını koruyabilir. İdari yargıda davranış zaptı genellikle davacının idari bir davaya karşı açtığı iptal davasında uygulanır. İptal davasında davacının talebi idari işlemin iptaline ilişkindir. Ancak idari işlemin iptali davacının talebini karşılamayabilir. Örneğin, idari davaya karşı açılan iptal davasında davacı, idari davanın iptali ile birlikte tazminat ödenmesini talep ederse hakim davanın belirli bir süre için ertelenmesine karar verebilir. Bu sayede davacı tazminat talebini değerlendirmek için gerekli delilleri toplayabilir.
Sözleşmenin Şekli ve İçeriği

Dava dilekçesi hakim veya mahkeme heyeti tarafından hazırlanır. Tutanak içeriğinde davanın konusu, taraflar, fesih kararının gerekçesi ve iptal kararının süresi belirtilir. Disiplin kararının süresi hakimin veya mahkeme heyetinin takdirine bağlıdır. Bu süre en fazla altı ay olabilir. Eylem zaptı taraflara tebliğ edilir. Kararın taraflara tebliği tarihinden itibaren karar verme süresi işlemeye başlar.
Eğilim Anlaşmasının Etkileri
Dava zaptı, davanın bir süreliğine ertelenmesine ilişkin bir ön karardır. Bu nedenle davranış zaptı bazı hukuki sonuçlar doğurmaktadır. Dava dilekçesinin sonuçlarından biri de davacının davayı dava dilekçesi süresi içerisinde sonuçlandırmak için gerekli hazırlıkları yapabilmesidir. Bu süre zarfında davacı davayla ilgili delilleri toplayabilir, tanık sunabilir ve hukuki tavsiye alabilir. Dava dilekçesinin bir diğer sonucu da dava taraflarının dava dilekçesi süresi içerisinde davaya ilişkin herhangi bir işlem yapamamasıdır. Bu nedenle taraflar bu süre içerisinde davanın uzatılmasını talep edemez, davayı kabul veya reddedemez, feragat veya uzlaşma yoluyla davayı sonlandıramaz. Dava muhtırasının bir diğer sonucu da, davaya taraf olanların, muhtıra kararı süresi içinde davaya ilişkin herhangi bir işlem yapmamaları halinde, bu işlemlerin davadan sonra yapılmış sayılacağıdır. Örneğin, davacı, iptal kararı süresi içinde davayı sonuçlandırmak için gerekli delilleri toplamaya başlamamışsa, davacı, davayı sonuçlandırmak için gerekli delilleri toplamış sayılır.
Sözleşmenin Feshi
Muvafakatname şu hallerde sona erer: Dava dilekçesinin süresinin dolması, Tarafların muvafakatnameyi feshetmesi, Hakim veya mahkeme heyetinin dava dilekçesinin feshine karar vermesi durumunda. Durdurma kararının süresi dolduğunda dava kaldığı yerden devam eder. Tarafların esas sözleşmeyi feshetmeleri halinde dava, davanın sona erdiği tarihten itibaren kaldığı yerden devam edecektir. Hâkim veya mahkeme heyetinin kararın kaldırılmasına karar vermesi halinde dava, kaldırıldığı tarihten itibaren kaldığı yerden devam edecek.
Sözleşmenin Hukuki Niteliği
Niyet zaptı bir ön karardır. Bu nedenle niyet zaptı nihai bir karar değildir.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*